Obchodné a reklamačné podmienky

1.     Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky sú určené pre nákup prostredníctvom elektronického obchodu spoločnosti LIGHT-HOUSE s. r. o. a stanovujú zmluvné vzťahy medzi kupujúcim a firmou LIGHT-HOUSE s. r. o., so sídlom: Rožňavská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 44433204, IČ DPH: SK2022697644, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Odd.: Sro, vl.č.: 80893/B (ďalej len „predávajúci“).

Kontaktné údaje predávajúceho:
LIGHT-HOUSE s.r.o., Rožňavská 1, 831 04 Bratislava
Mobil: 0917 583 108
Email: eshop@svietidla-r1.sk

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel.č.: 02/ 582 72 172-3
fax.č.: 02/582 72 170

2.     Objednávka

2.1 Kupujúci objednáva výrobky v e-shope, prípadne e-mailom. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho ako návrhu na uzatvorenie kúpnej ceny zo strany predávajúceho. Po záväznom akceptovaní objednávky kupujúceho mu bude zo strany predávajúceho odoslané Potvrdenie o prijatí objednávky e-mailom. Od tej chvíle pre obidve strany platia práva a povinnosti vyplývajúce z reklamačného poriadku, občianskeho a obchodného zákonníka.

2.2 Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že predávajúci si riadne a včas splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

2.3 Po potvrdení prijatia objednávky  predávajúci pošle kupujúcemu informatívny e-mail, ktorý obsahuje predpokladaný termín dodania, cenu tovaru a cenu dopravy. V deň expedície tovaru je kupujúcemu opäť zaslaný informatívny mail o expedícii tovaru zo skladu predávajúceho. Zásielka je doručená do 24 hodín od momentu prebrania balíka zásielkovou službou.

2.4 Ku každej zásielke je priložená faktúra, ktorá slúži ako doklad o kúpe a zároveň pre prípad reklamácie celá dokumentácia k tovaru je súčasťou balenia objednaného tovaru.

2.5 Predávajúci si vyhradzuje právo telefonicky overovať objednávky nad 300 EUR s DPH ( 9037,80- Sk s DPH) z dôvodu, aby nedošlo k prípadnému falošnému objednaniu alebo k chybe pri objednávanom množstve.

3.     Storno objednávky

3.1 Zo strany kupujúceho
Kupujúci je oprávnený objednávku  stornovať do momentu Potvrdenia objednávky predávajúcim. Po tomto termíne je stornovanie objednávky možné iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

3.2 Zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch.

3.2.1 Objednaný tovar bol vypredaný a nie je možné ho znova zabezpečiť.

3.2.2  Objednávku nebolo možné overiť v prípade, že bola nad 300 EUR s DPH ( 9037,80- Sk s DPH) (chybne zadané telefónne číslo, opakovane nedostupné, zákazník neodpovedá na maily ...)

3.2.3 Tovar sa už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena.

Ak táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

4.     Dodacie podmienky

4.1 Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu nasledovne:

 • Ak ide o tovar, ktorý má predávajúci skladom, tovar je expedovaný bez zbytočného odkladu
 • Ak ide tovar, ktorý predávajúci nemá skladom, avšak je skladom u dodávateľa, predávajúci tovar expeduje do 10 dní po záväznom akceptovaní objednávky, inak podľa dostupnosti tovaru

Vyššie uvedené dodacie lehoty sú spresnené v informatívnom e-maily podľa dostupnosti tovaru na sklade. Zoznam tovaru, ponúkaný predávajúcim, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov.

4.2 Kupujúci vlastným výberom určuje spôsob doručenia. Dodávka sa realizuje nasledujúcimi možnosťami:

 • osobný odber
 • zásielkovou službou (tovar je doručený do 24 hodín od expedície z nášho skladu)

Prepravné náklady závisia od výšky objednávky, a to nasledovne:

 • Pri objednávke do 20 EUR s DPH sú prepravné náklady po SR 5 EUR s DPH.
 • Pri objednávke nad 20 EUR s DPH je dodanie po SR zdarma.

Uvedené ceny za prepravné náklady platia pre Slovenskú republiku. V prípade dodania mimo Slovenskej republiky je potrebné kontaktovať pracovníkov spoločnosti a dohodnúť ďalší postup.


4.3 Tovar, ktorý nebude uhradený v hotovosti na predajni alebo dobierkou, bude vyexpedovaný až po pripísaní úhrady kúpnej ceny tovaru na účet predávajúceho.

4.4 Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v objednávke kupujúceho a v akceptácii predávajúceho, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

5.     Platobné podmienky

5.1 Platbu za tovar je možné uhradiť v EUR jedným z nasledujúcich spôsobov (všetky spôsoby platieb nie sú spoplatňované)

 • v hotovosti (pri osobnom odbere v predajni) do 5.000,- €
 • na dobierku (pri preberaní tovaru obdržíte doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru)
 • proforma faktúrou
 • platba platobnou kartou

5.2 Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim, alebo ak tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

5.3 Ceny platia s miestom určenia SR a na objednávky s miestom určenia mimo SR sa tieto Obchodné podmienky nevzťahujú. V prípade záujmu o objednávky mimo určenia SR je nutné kontaktovať pracovníkov spoločnosti a dohodnúť sa na ďalšom postupe. Úhrady je možné uskutočňovať iba v rámci SR s príslušnými sadzbami DPH. V prípade akciových cien tieto platia len do vypredania zásob alebo po dobu časovo určenú.

6.     Záruka a reklamácie 

6.1 Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku a teda aj tovar ako aj jeho obal bezprostredne po doručení. V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar alebo obal je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. O rozsahu a poškodení tovaru kupujúci vyhotoví záznam, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takéhoto záznamu (škodového zápisu) môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť kupujúcemu buď odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád dodať kupujúcemu nový tovar.

6.2 Na zakúpený tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje na tovar, ktorý vykazuje chyby zavinené výrobcom, dodávateľom alebo predávajúcim a bol zakúpený u predávajúceho. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru alebo jeho časti spôsobené používaním. Kratšiu životnosť tovaru teda nie je možné považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

6.3 Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu právo na bezplatné odstránenie chyby zaniká. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar na našu adresu, kuriérom alebo osobne. Tovar musí byť v originálnom balení s priloženým dokladom o kúpe a s popisom chyby, a ako sa chyba prejavuje. Tovar musí byť zaslaný (doručený) so všetkými jeho súčasťami, s ktorými bol dodaný. Kupujúci musí vyplniť reklamačný protokol (reklamačný protokol na stiahnutie TU).


6.4 Oprávnená reklamácia, uplatnená počas plynutia záručnej doby,  je bezplatná.

6.5 V prípade oprávnenej reklamácie vady tovaru, uplatnenej počas záručnej doby postupuje predávajúci nasledovne:

6.5.1 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

6.5.2 Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

6.5.3 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.


6.5.4 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

6.5.5 Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

7.     Odstúpenie od zmluvy

7.1 Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy (formulár na stiahnutie TU)  Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko kupujúceho, podpis kupujúceho, číslo účtu, dátum. Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu  s príslušenstvom, vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod., v originálnom obale, a to zaslaním alebo osobným doručením na adresu predávajúceho (LIGHT-HOUSE s.r.o., Rožňavská 1, 831 04 Bratislava) Zásielky zaslané na dobierku nebudú predávajúcim prevzaté.

Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzatvorením zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Platby budú kupujúcemu vrátené na základe vystaveného dobropisu zo strany predávajúceho do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

V prípade, ak kupujúci vráti predávajúcemu tovar, ktorý je použitý alebo poškodený alebo neúplný, príp. je hodnota tovaru znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktorý je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru alebo jeho uvedenia do pôvodného stavu, resp. má predávajúci právo požadovať od kupujúceho náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku zníženia hodnoty tovaru, resp. náhradu škody, ktorá mu vznikla v súvislosti s nutnou opravou tovaru alebo jeho uvedením do pôvodného stavu. Kupujúci prehlasuje, že je s touto podmienkou oboznámený a zaväzuje sa takúto škodu uhradiť. .

7.2 Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak nastali také závažné zmeny u výrobcu a/alebo dodávateľa, ktoré znemožňujú realizáciu splnenia povinnosti predávajúceho dodať tovar. Predávajúci má tiež právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov vyššej moci alebo v prípadoch, ak nemožno ani pri vynaložení všetkého úsilia od neho spravodlivo požadovať dodanie tovaru. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti povinný informovať kupujúceho bez zbytočného odkladu.
 

8.     Ochrana osobných údajov

8.1 Predávajúci je prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) kupujúci dotknutou osobou. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb – kupujúcich, ak ide o fyzické osoby. Kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky (uzavretia kúpnej zmluvy na dodávku tovaru) v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu vrátane PSČ, číslo telefónu, e-mailovú adresu.

8.2 Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

8.3 Prevádzkovateľ spracováva iba identifikačné a kontaktné údaje ako údaje nutné pre plnenie zmluvy. Účelom spracúvania týchto osobných údajov kupujúceho je vybavenie jeho objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť (vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky (telefonicky, mailom), doručenie tovaru, informovanie kupujúceho).

8.4 Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie GDPR“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. Predávajúci sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, hlavne Nariadením GDPR a Zákonom.

8.5 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu vyhlasuje, že dáva súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov zmysle Zákona a Nariadenia GDPR, aby predávajúci vo svojich informačných systémoch spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré mu kupujúci poskytol a ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho na splnenie jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

8.6 Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov ako aj po dobu, po ktorú musí uchovávať účtovné doklady v zmysle platných právnych predpisov (t.j. po dobu nevyhnutnú v zmysle právnych predpisov, najdlhšie však po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

8.7 Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené a/alebo poskytnuté tretej osobe za účelom splnenia povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Pre zaistenie určitých činností a/alebo operácií, ktoré prevádzkovateľ nedokáže zabezpečiť prostredníctvom vlastných zamestnancov, využíva služby iných subjektov. Na tieto účely sú spracúvané osobné údaje alebo ich časť  sprístupnené pošte, prepravným spoločnostiam, servisným organizáciám a organizáciám poskytujúcim služby (správa systému prevádzkovateľa, správa účtovnej agendy prevádzkovateľa).

8.8 Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

8.9 Poučenie kupujúceho o jeho právach ako dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov:

8.9.1 Za podmienok stanovených v Zákone má dotknutá osoba:

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, prípadne obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v týchto podmienkach alebo na stránke prevádzkovateľa e-shopu.
8.9.2 Dotknutá osoba má teda podľa bodu 8.9.1, Zákona a Nariadenia GDPR najmä právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii; ak je to možné, o dobe uchovávania osobných údajov a ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia; práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov; práve podať sťažnosť dozornému orgánu; zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby; existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkaj, ak: osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali; dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov; dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov; osobné údaje sa spracúvajú nezákonne. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak: dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané v rámci oprávneného záujmu prevádzkovateľa, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú pokiaľ sa to netýka osobných údajov nevyhnutných na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom.
 
8.9.3  Dotknutá osoba má právo podať návrh na konanie podľa § 100 Zákona na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov v zmysle Zákona.

8.9.4  Prevádzkovateľ je povinný prijať vhodné opatrenia a poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa § 19 a 20 Zákona a oznámenia podľa § 21 až 28 a 41 Zákona, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne. Informácie prevádzkovateľ poskytne spravidla vo forme, v akej mu bola podaná žiadosť.

8.9.5  Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu

8.10 Prevádzkovateľ internetových stránok www.svietidla-r1.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

8.11 Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

8.12 Kupujúci poskytnutím vyššie uvedených osobných údajov vyhlasuje, že osobné údaje poskytol dobrovoľne, týkajú sa jeho osoby, alebo spoločnosti v mene ktorej ju má právo registrovať a údaje sú uvedené správne. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené uvedením nesprávnych údajov kupujúcim. Poskytnutie nepravdivých osobných údajov je sankciované zo Zákona.

8.13 Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

8.14. K získavaniu hodnotenia nákupov využívame službu Biano Star poskytovanú spoločnosťou Biano s.r.o., 041 46 905, so sídlom Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8.

8.15. Pri spracovaní osobných údajov pôsobíme v úlohe správcu osobných údajov a poskytovateľ služby ako spracovateľ.

8.16. V súvislosti so službou sú spracúvané osobné údaje v rozsahu e-mailovej adresy, telefónneho čísla, ktoré uvediete v objednávke, a ďalej v rozsahu IP adresy, informácií o zakúpenom tovare, objednávke a obsahu hodnotenia, ktoré sami zverejníte. Osobné údaje
sú spracovávané za účelom zaslania formulára pre získanie hodnotenia, jeho analýzy a vytvorenie štatistík alebo súhrnných hodnotení e-shopu a ponúkaných produktov. Tieto štatistiky a súhrnné hodnotenie neobsahujú osobné údaje.

8.17. K zapojeniu do hodnotenia dochádza v súlade s právnymi predpismi na základe vykonania nákupu v e-shope a súčasne na základe neodmietnutia súhlasu so spracovaním osobných údajov.

8.18. Spracovanie osobných údajov môžete kedykoľvek odmietnuť pomocou príslušného odkazu uvedeného vo všetkých súvisiacich e-mailových oznámeniach. Proti spracovaniu môžete tiež vzniesť námietku pomocou našich bežných kontaktných údajov. Prípadným neudelením hodnotenia nie je nijako dotknutá možnosť užívať náš e-shop v plnom rozsahu.

8.19. Ak spracovanie osobných údajov odmietnete, nebudú naďalej spracúvané s výnimkou prípadov, keď je na spracovanie iný zákonný dôvod (vrátane plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, alebo ochrany našich oprávnených záujmov).

8.20. Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na stránke ochrana osobných údajov.
 

9.     Záverečné ustanovenie

9.1 Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním objednávky kupujúcim.

9.2 Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky Zákonník, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej n a diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Ustanovenia, týkajúce sa odstúpenia od zmluvy v zmysle 7.1 týchto Obchodných podmienok sa týkajú len spotrebiteľov, t.j. fyzických osôb, ktoré pri uzatváraní a plnení zmluvy nekonajú v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

9.3 Kupujúci zaslaním objednávky a  potvrdzuje, že si tieto Obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

9.4 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Túto zmenu predávajúci oznámi kupujúcim formou zverejnenia nových obchodných podmienok na svojej internetovej stránke www.svietidla-r1.sk.

Prejsť na produkty