Reklamácia a vrátenie tovaru

Postup pri reklamovaní

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy (formulár na stiahnutie TU)  Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko kupujúceho, podpis kupujúceho, číslo účtu, dátum. Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu  s príslušenstvom, vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod., v originálnom obale, a to zaslaním alebo osobným doručením na adresu predávajúceho (LIGHT-HOUSE s.r.o., Rožňavská 1, 831 04 Bratislava) Zásielky zaslané na dobierku nebudú predávajúcim prevzaté.

Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzatvorením zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Platby budú kupujúcemu vrátené na základe vystaveného dobropisu zo strany predávajúceho do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

V prípade, ak kupujúci vráti predávajúcemu tovar, ktorý je použitý alebo poškodený alebo neúplný, príp. je hodnota tovaru znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktorý je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru alebo jeho uvedenia do pôvodného stavu, resp. má predávajúci právo požadovať od kupujúceho náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku zníženia hodnoty tovaru, resp. náhradu škody, ktorá mu vznikla v súvislosti s nutnou opravou tovaru alebo jeho uvedením do pôvodného stavu. Kupujúci prehlasuje, že je s touto podmienkou oboznámený a zaväzuje sa takúto škodu uhradiť.

expand_more Prejsť na produkty expand_more expand_less