Reklamácia a vrátenie tovaru

Postup pri reklamácii tovaru

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku a teda aj tovar ako aj jeho obal bezprostredne po doručení. V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar alebo obal je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. O rozsahu a poškodení tovaru kupujúci vyhotoví záznam, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takéhoto záznamu (škodového zápisu) môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť kupujúcemu buď odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád dodať kupujúcemu nový tovar.

Na zakúpený tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje na tovar, ktorý vykazuje chyby zavinené výrobcom, dodávateľom alebo predávajúcim a bol zakúpený u predávajúceho. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru alebo jeho časti spôsobené používaním. Kratšiu životnosť tovaru teda nie je možné považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu právo na bezplatné odstránenie chyby zaniká. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar na našu adresu, kuriérom alebo osobne. Tovar musí byť doručený s priloženým dokladom o kúpe a s popisom chyby, a ako sa chyba prejavuje. Tovar musí byť zaslaný (doručený) so všetkými jeho súčasťami, s ktorými bol dodaný. Kupujúci musí vyplniť reklamačný protokol (reklamačný protokol na stiahnutie TU).

Oprávnená reklamácia, uplatnená počas plynutia záručnej doby,  je bezplatná.

V prípade oprávnenej reklamácie vady tovaru, uplatnenej počas záručnej doby postupuje predávajúci nasledovne:

  • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
  • Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
  • Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
  • Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Postup pri vrátení tovaru

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy (formulár na stiahnutie TU)  Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko kupujúceho, podpis kupujúceho, číslo účtu, dátum. Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu  s príslušenstvom, vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod., v originálnom obale, a to zaslaním alebo osobným doručením na adresu predávajúceho (LIGHT-HOUSE s.r.o., Rožňavská 1, 831 04 Bratislava) Zásielky zaslané na dobierku nebudú predávajúcim prevzaté.

Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzatvorením zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Platby budú kupujúcemu vrátené na základe vystaveného dobropisu zo strany predávajúceho do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

V prípade, ak kupujúci vráti predávajúcemu tovar, ktorý je použitý alebo poškodený alebo neúplný, príp. je hodnota tovaru znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktorý je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru alebo jeho uvedenia do pôvodného stavu, resp. má predávajúci právo požadovať od kupujúceho náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku zníženia hodnoty tovaru, resp. náhradu škody, ktorá mu vznikla v súvislosti s nutnou opravou tovaru alebo jeho uvedením do pôvodného stavu. Kupujúci prehlasuje, že je s touto podmienkou oboznámený a zaväzuje sa takúto škodu uhradiť.

Prejsť na produkty