Štatút súťaže Vianoce s nami

ŠTATÚT SÚŤAŽE 

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže Vianoce s nami - Svietidlá R1 (ďalej aj ako „súťaž“) na webovej stránke vyhlasovateľa súťaže LIGHT-HOUSE s.r.o.  (ďalej len „štatút“). 

I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE 

Obchodné meno:    LIGHT-HOUSE s.r.o  
Sídlo:    Rožňavská 1, 831 04 Bratislava
IČO:    44 433 204 
Zapísaný v registri:    Okresný súd Bratislava I 
Číslo zápisu v registri:    Oddiel Sro , vložka č. 80893/B 
DIČ:    2022697644 
IČ DPH:    SK2022697644 
(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)

II. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE

 1. Účelom súťaže je propagácia produktov a služieb vyhlasovateľa súťaže.
   
 2. Predmetom súťaže je zakúpenie si akýchkoľvek produktov z ponuky vyhlasovateľa súťaže v hodnote nad 500 Eur vrátane DPH a súhlas zákazníka so zaradením do súťaže.

III. LEHOTA SÚŤAŽE

 1. Súťaž trvá odo dňa 07.11.2019 od 00:01 hod. do dňa 15.12.2019 do 23:59 hod.. Najneskôr do dňa 15.12.2019 vrátane je možné sa zapojiť do súťaže v súlade s podmienkami určenými v štatúte. 

IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“). 
   
 2. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 
   
 3. Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o cenu v prípade, ak v lehote v zmysle Článku III. štatútu si zakúpi aspoň jeden alebo viac produktov vyhlasovateľa súťaže v hodnote sumárne 500 Eur vrátane DPH a bude súhlasiť so zaradením do súťaže.
   
 4. Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže.
   
 5. Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.
   
 6. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu 
   
 7. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiaci nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba. 

V. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE

 1. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovné ceny:
  1. Elektricka kolobežka OKIDAS X6 Foldable Electric Scooter 2.0 (ďalej len „hlavná cena“),
  2. Stojanové svietidlo SearchLight MOTHER & CHILD (ďalej len „cena č. 2“),
  3. Stolové svietidlo SearchLight ARTISAN 1LT (ďalej len „cena č. 3“). 
   (hlavná cena, cena č. 2 a cena č. 3 ďalej spolu aj ako „ceny“)
    
 2. Hodnota hlavnej ceny je 349,- EUR (slovom: tristoštyridsaťdeväť eur). 
   
 3. Hodnota ceny č. 2 je 200,- EUR (slovom: dvesto eur). 
   
 4. Hodnota ceny č. 3 je 88,- EUR (slovom: osemdesiatosem eur). 
   
 5. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení  peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Podľa §9 ods. 2 písm. m) od dane sú oslobodené prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce ustanovenú sumu; V zmysle zákona o dani z príjmov nepeňažné ceny alebo výhry zdaňuje fyzická osoba cez daňové priznanie k dani z príjmov podané za príslušné zdaňovacie obdobie, a to bez ohľadu na to, či plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky, alebo zo zdrojov v zahraničí, okrem výhier z reklamných súťaží alebo žrebovaní v súvislosti s vkladom na vkladnej knižke, s peňažnými prostriedkami na vkladovom účte, na účte stavebného sporiteľa, alebo na bežnom účte, ktoré sú príjmom z kapitálového majetku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou. Pri poskytnutí nepeňažnej ceny alebo výhry je prevádzkovateľ, organizátor alebo poskytovateľ povinný oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny. Hodnotou ceny je obstarávacia cena alebo vlastné náklady prevádzkovateľa, organizátora alebo poskytovateľa.  

VI. ŽREBOVANIE A OCENENIE

 1. Žrebovanie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a vyhrávajú ceny (ďalej aj ako „výherca“) prebehne dňa 18.12.2019
   
 2. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a žrebovanie výhercov vykonajú zamestnanci vyhlasovateľa súťaže. 
   
 3. Vyžrebovaní bude jeden výherca hlavnej ceny, jeden výherca ceny č. 2 a jeden výherca ceny č. 3. Každý súťažiaci bude zaradený do žrebovania o ceny len raz. 
   
 4. Vyžrebovaní budú aj traja náhradníci na každú z cien pre prípad, že vyžrebovaní výhercovia nesplnia ktorúkoľvek z podmienok stanovených týmto štatútom alebo odmietnu prijať výhru. 
   
 5. Vyžrebovaní výhercovia budú kontaktovaní telefonicky alebo e-mailom o výhre ceny, a to do 3 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. Odovzdanie cien sa uskutoční na meste a v čase dohodnutom medzi vyhlasovateľom súťaže a výhercom.
   
 6. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra bude ponúknutá náhradníkovi vyžrebovanému vo vzťahu k tejto cene. Ak ani vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže. 
   
 7. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. 

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ide o nasledujúce údaje: meno a priezvisko, obec a tel. číslo alebo e-mailová adresa. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude  vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo – obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou ceny v súťaži.  Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.
   
 2. Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.
   
 2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke vyhlasovateľa súťaže.
   
 3. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút v zmysle bodu i) tohto Článku štatútu.
   
 4. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami. 

V Bratislave dňa 7.11.2019
    
Vyhlasovateľ súťaže: LIGHT-HOUSE s.r.o.
prevádzkovateľ www.svietidla-r1.sk
    
 
Prejsť na produkty